Eshop

Společnost Eteria, s.r.o. poskytuje široké spektrum služeb v oblasti psychologie, sociologie, speciální a sociální pedagogiky. V rámci uvedených oborů se orientuje na:


poradenskou činnost především v oblasti klinické, pedagogické a sociální psychologie, sociologické metodologie   a etopedie;

• vzdělávací činnost převážně v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné přípravy managementu podniků, zaměstnanců státní správy, vyvíjejících činnost na úseku sociální péče, pomoci a podpory      a realizace specializovaných kurzů, zaměřených na cílové skupiny osob znevýhodněných na trhu práce či vyčleněných na okraj společnosti;

metodologickou, analytickou a prognostickou činnost související s přípravou a realizací vzdělávacích programů a projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a rozvoje regionů, podporovaných z operačních programů ministerstev a ze strukturálních fondu EU;

projektovou a koordinační činnost při přípravě a realizaci projektů uplatňovaných v rámci Evropského sociálního fondu, Společného regionálního operačního programu apod.

Odborná činnost společnosti ETERIA, s.r.o. v oblasti řízení a vzdělávání lidských zdrojů

1. Řešitel projektů

1.1. Projekt č.j.: RS 96074 pod názvem "Model výchovně vzdělávacího působení na děti a mládež romské národnosti v přirozených podmínkách základních škol" - MŠMT 1996.

Cílem řešení projektu bylo zhodnotit stávající systém výchovy a vzdělávání dětí a mládeže romské národnosti, zejména se zaměřením na činnost předškolních zařízení a základních škol. Na základě zjištěných údajů pak modifikovat metodiku výchovně vzdělávacího působení na romské děti   a mládež za účelem jejího následného experimentálního ověření v přirozených podmínkách činnosti základních škol. Výsledkem této fáze řešení projektu bylo zpracování analýzy současného systému výchovy a vzdělávání dětí a mládeže romské národnosti, včetně doporučení vhodných opatření modifikujících působení na romské děti a mládež v kontextu reálného sociálního prostředí a při respektování specifických zvláštností jejich osobnosti s cílem zvýšit celkovou úspěšnost těchto jedinců, a to jak v prospěchu, tak i v chování.

 

1.2. Projekt č.j.: RS 98002 pod názvem "Model prevence sociálně patologických jevů u mládeže ve věku 15 - 19 let vycházející z teoretické báze aktivního sociálního učení" - MŠMT 1998.        Význam projektu spočíval ve vytvoření další metodologické strategie využitelné v oblasti prevence sociálně patologických jevů, jejíž součástí je i systém hodnocení účinnosti metody aktivního sociálního učení. Záměrem bylo i obohacení výchovně vzdělávacího systému vzhledem k mládeži ve věku 15 - 19 let. Realizace projektu byla zaměřena na posílení prosociálních tendencí v chování cílové skupiny mládeže ve věku 15 - 19 let, emocionální stability, zvýšení sebedůvěry a schopnosti řešit adekvátním způsobem konflikty a náročné životní situace. Cílem bylo podpořit i pozitivní posun mládeže v behaviorálních projevech agresivity a motivovat mladou generaci ke zdravému životnímu stylu.

1.3. Projekt č.j.: 16685/2001-24 pod názvem "Realizace pilotní studie zaměřené na zjištění efektivního využívání minimálních standardů v rámci sekundární prevence při specifické intervenci v oblasti vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami a vymezení podmínek pro zařazování nezletilých a mladistvých do programů speciální intenzivní péče realizovaných v působnosti MŠMT" - MŠMT 2001.

Cílem bylo formou pilotní studie zjistit aktuální stav účinnosti preventivních programů uplatňovaných v oblasti vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami a ve vztahu k uplatňovaným standardům a podmínkám jejich praktické aplikace zpracovat kritéria pro zařazování nezletilých a mladistvých zneužívajících omamné a psychotropní látky do programů speciální intenzivní péče. Prioritní zaměřenost byla směřována na jedince s poruchami chování.2. Rozvojový partner 2.1 Rozvojový partner ČSŽ v rámci realizace projektu pod názvem "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině" ref. č. E/02/2/004 a ref.č. 2002/000-282.08.02 v rámci evropského programu EQUAL.     Cílem tohoto projektu je ovlivňovat přístup veřejnosti k flexibilním metodám zaměstnávání skupin žen ohrožených na trhu práce. Vytvořit partnerství v rodinných vztazích. Podporovat rovnost příležitostí na trhu práce posilováním sebevědomí žen (prostřednictvím jejich celoživotního vzdělávání) a současně motivováním zaměstnavatelů. Tímto způsobem zvýšit zaměstnatelnost znevýhodněných skupin žen a zlepšit jejich situaci při hledání zaměstnání. S podporou médií               a vzdělávacích procesů informovat a ovlivňovat veřejnost, přispívat k pozitivnímu vnímání atributů rovnosti příležitostí pro muže a ženy, měnit zažité genderové stereotypy, které přisuzují mužům roli živitelů a ženám povinnost pečovat o domácnost. Nastartovat dlouhodobé systémové změny týkající se modifikace modelů chování, společenských rolí a respektovaných tradic. Tento dlouhodobý proces předpokládá celkovou změnu v chápání rovnosti mezi pohlavími, která se projeví jak v rodinném životě, tak i v pracovním prostředí a v celospolečenském klimatu.3. Spoluřešitel projektů"Model netradičních forem práce s dětmi a mládeží v oblasti zneužívání návykových látek realizovaný v přirozených podmínkách činnosti vybraných školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy" (MŠMT 1997);"Projekt prevence sociálně patologických jevů na školách ve Studénce metodou sociálně psychologického výcviku" (MěÚ Studénka 1998);"Prevence sociálně patologických jevů na školách jesenického okresu metodou aktivního sociálního výcviku žáků" (SSŠ Jeseník 1998);"Program výchovně vzdělávacího působení na mladistvé s drogovou závislostí" (MŠMT 1999);"Projekt prevence sociálně patologických jevů zaměřeného na mladistvé s neukončením středním vzděláním" (Belscholae 1999);"Projekt vypracování minimálních standardů prevence drogových závislostí a vytvoření systému akreditací a licencí v oblasti protidrogové prevence" (UP Olomouc 2001);"Prevence násilí, šikany a asociálního chování v prostředí OU a SOU" (PAKSOP 2002);"Minimální standardy v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pregraduální vzdělávání vysokých škol" (MŠMT 2002);"Začleňování romských vyučenců do firem" (DAKOL 1998 - 2003);"Cyklus výcvikových kurzů pro pracovníky zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy" (MŠMT 2003);4. Analytická činnost"Odborná komplexní analýza činnosti stávajících středisek výchovné péče pro děti a mládež a jejich detašovaných pracovišť" - realizováno v roce 2000 na základě zadání veřejné zakázky MŠMT podle zákona č. 229/1996 Sb., § 39 odst. 1;"Analýza aktuálního stavu zabezpečování odborných služeb v rámci poradenského systému Brněnského kraje - realizovaného v roce 2000 na základě zadání Školského úřadu Brno.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy